New Accessible Resources Available about Screening During the Coronavirus Pandemic

Public Health Wales has introduced measures to keep you and our staff safe during screening appointments.

Information about the changes we have made to screening during the coronavirus pandemic is available on each of the screening programme websites under the ‘screening during the coronavirus pandemic’ section.

This information is available in Easy Read and British Sign Language.

The *Recite Me accessibility function is now available on all screening programme websites to meet the needs of people with different communication needs. This includes a translation tool which translates content into over 100 languages and has a read aloud function.

Please share this information with the communities you support.

The translation and Text-to-speech features on this website are automated. There may be inaccuracies and inconsistencies in the translations. The official text is the English/Welsh version of the website.

Adnoddau Hygyrch Newydd Ar Gael Ynglŷn â Sgrinio Yn Ystod Pandemig y Coronafeirws

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyflwyno mesurau i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel yn ystod eich apwyntiadau sgrinio.

Mae gwybodaeth am y newidiadau rydym wedi’u gwneud i sgrinio yn ystod pandemig y coronafeirws ar gael ar bob un o wefannau’r rhaglenni sgrinio o dan yr adran ‘Sgrinio yn ystod Pandemig Coronafeirws.’

Mae’r wybodaeth hon ar gael mewn fersiwn Hawdd ei Darllen ac yn Iaith Arwyddion Prydain.

Mae’r swyddogaeth hygyrchedd *Recite Me bellach ar gael ar holl wefannau rhaglenni sgrinio i ddiwallu anghenion pobl â gwahanol anghenion cyfathrebu. Mae hyn yn cynnwys teclyn cyfieithu sy’n cyfieithu cynnwys i dros 100 o ieithoedd ac sydd â swyddogaeth darllen yn uchel.

Rhannwch yr wybodaeth hon gyda’r cymunedau rydych chi’n eu cefnogi.

Mae’r nodweddion cyfieithu a thestun-i-lais ar y wefan hon yn awtomataidd. Efallai y bydd gwallau ac anghysondebau yn y cyfieithiadau. Y testun swyddogol yw fersiwn Saesneg/Cymraeg y wefan.